WPS Tjänster Processer Firman Kontakt
 WP Water Processing
Analys Kontroll Rådgivning Driftoptimering Projektstyrning Dimensionering Konstruktion AKA och AKS

 

Reservdelar                               

Det kan ibland vara svårt att hitta reservdelar till gamla vattenbehand-lingsanläggningar. Många leverantörer har blivit uppköpta, en del har avveck-lat verksamheten eller kanske bara bytt namn. Information till kunder om en sådan förändring kan vara svår att förmedla, och kunderna kan vara svåra att nå med sådan information.

Jag har ett förflutet i flera företag i vattenreningsbranschen, som alla har levererat anläggningar som fortfarande är i drift. Två av dessa företag finns inte längre, men det kan fortfarande finnas ett behov av reservdelar till deras anläggningar, eller hjälp med ombyggnader eller förbättringar.

Ta gärna kontakt med mig för mer information.

Om jag inte kan skaffa de reservdelar ni behöver, så kan jag i de flesta fall föreslå alternativa lösningar, som många gånger är bättre än att "bara" byta delar.

 

 

Apparatkemiska AB AKA                

AKA var ett privatägt företag med huvudkontor i Nacka i Stockholm.

Den huvudsakliga verksamheten var försäljning av vattenbehandlingsan-läggningar och agenturprodukter till industriföretag i och utanför Sverige.

AKA lanserade begreppet Flockation som ett samlingsnamn för flockning i kombination med flotation. AKA var en dominerande leverantör av avsalt-ningsanläggningar med Dowex, kvali-tetsjonbytare från Dow Chemical.

 

AKS Vatten AB

AKS var ett privatägt företag med huvudkontor i Solna i Stockholm.

Den huvudsakliga verksamheten var försäljning av vattenbehandlingsan-läggningar och agenturprodukter till kommuner och industriföretag i och utanför Sverige. 

AKS var en dominerande leverantör av UV-system från Katadyn AG i Schweiz.

 

 

 

aka

 

aks

WPS      Tjänster      Processer      Firman      Kontakt